بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
بنر هدر نفت یار
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

معارفه و تكريم  دو مدير جديد و پيشين مارون

آيين معارفه و تكريم دو مدير جديد و پيشين خدمات و منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز مارون امروز شنبه ۲۱ ارديبهشت برگزار شد.

 مدير عامل اين شركت ضمن تقدير و تشكر از خدمات ارزنده دو مدير پيشين، گفت: شركت هاي بهره بردار در صف اول توليد قرار دارند و  راهبري اين فرايند پيچيده همواره مستلزم در اختيار داشتن نيروي انساني مستعد، توانمند، شاداب و به روز  از نظر دانش فني و عمومي و نيز داشتن يك نظام خدماتي استاندارد است كه خوشبختانه اين دو مهم تا كنون در شركت تحقق يافته است.

مهندس حميد كاويان افزود: اميد مي رود كه مديران جديد، در راستاي تكريم نيروي انساني، ارتقاء سطح عملكرد منابع انساني در ابعاد مختلف فني، علمي و عمومي و رسيدگي به مسائل آن همت كنند و  بر افزايش توان نظام خدماتي در تمامي سطوح سازمان همت گماشته و موجبات تسهيل فرايند توليد، به عنوان رسالت اصلي سازمان را فراهم آورند.

در پايان مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از زحمات محمد سمالي و بهمن عزيزي به عنوان دو مدير پيشين خدمات و منابع انساني تقدير و احكام جديد مديريت خدمات و سرپرستي مديريت منابع انساني را به ترتيب به بختيار بلدي و يداله پيامني تسليم كرد.

آيين معارفه و تكريم دو مدير جديد و پيشين خدمات و منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز مارون امروز شنبه ۲۱ ارديبهشت برگزار شد.

 مدير عامل اين شركت ضمن تقدير و تشكر از خدمات ارزنده دو مدير پيشين، گفت: شركت هاي بهره بردار در صف اول توليد قرار دارند و  راهبري اين فرايند پيچيده همواره مستلزم در اختيار داشتن نيروي انساني مستعد، توانمند، شاداب و به روز  از نظر دانش فني و عمومي و نيز داشتن يك نظام خدماتي استاندارد است كه خوشبختانه اين دو مهم تا كنون در شركت تحقق يافته است.

مهندس حميد كاويان افزود: اميد مي رود كه مديران جديد، در راستاي تكريم نيروي انساني، ارتقاء سطح عملكرد منابع انساني در ابعاد مختلف فني، علمي و عمومي و رسيدگي به مسائل آن همت كنند و  بر افزايش توان نظام خدماتي در تمامي سطوح سازمان همت گماشته و موجبات تسهيل فرايند توليد، به عنوان رسالت اصلي سازمان را فراهم آورند.

در پايان مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از زحمات محمد سمالي و بهمن عزيزي به عنوان دو مدير پيشين خدمات و منابع انساني تقدير و احكام جديد مديريت خدمات و سرپرستي مديريت منابع انساني را به ترتيب به بختيار بلدي و يداله پيامني تسليم كرد.

آيين معارفه و تكريم دو مدير جديد و پيشين خدمات و منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز مارون امروز شنبه ۲۱ ارديبهشت برگزار شد.

 مدير عامل اين شركت ضمن تقدير و تشكر از خدمات ارزنده دو مدير پيشين، گفت: شركت هاي بهره بردار در صف اول توليد قرار دارند و  راهبري اين فرايند پيچيده همواره مستلزم در اختيار داشتن نيروي انساني مستعد، توانمند، شاداب و به روز  از نظر دانش فني و عمومي و نيز داشتن يك نظام خدماتي استاندارد است كه خوشبختانه اين دو مهم تا كنون در شركت تحقق يافته است.

مهندس حميد كاويان افزود: اميد مي رود كه مديران جديد، در راستاي تكريم نيروي انساني، ارتقاء سطح عملكرد منابع انساني در ابعاد مختلف فني، علمي و عمومي و رسيدگي به مسائل آن همت كنند و  بر افزايش توان نظام خدماتي در تمامي سطوح سازمان همت گماشته و موجبات تسهيل فرايند توليد، به عنوان رسالت اصلي سازمان را فراهم آورند.

در پايان مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از زحمات محمد سمالي و بهمن عزيزي به عنوان دو مدير پيشين خدمات و منابع انساني تقدير و احكام جديد مديريت خدمات و سرپرستي مديريت منابع انساني را به ترتيب به بختيار بلدي و يداله پيامني تسليم كرد.

مطالب مرتبط